Print this page
28 February

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา

Written by 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Read 759 times Last modified on Thursday, 28 February 2019 10:45
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th