Print this page
28 June

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ

Written by 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมในโครงการนี้ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสาย IT” โดย ดร.สมชัย มงคลพิทักษ์กุล (Managing Director Proficient Tech Co., Ltd) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และการเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ” โดย ดร.ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล (Key Account Manager บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการเรียนภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และบุคคลที่สถานประกอบการต้องการในการทำงาน” จากนั้นได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 800 กล้า และในวันที่ 2 ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี “การเขียน Flowchart” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว และ “การเขียนโปรแกรมภาษา C” โดยอาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ และอาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

 

Read 1123 times Last modified on Thursday, 28 June 2018 03:28
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th