LT News - шаблон joomla Оригами

29 August

โครงการ เตรียมความพร้อมสายวิชาชีพระบบสารสนเทศ

Written by 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสายวิชาชีพระบบสารสนเทศ 

ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

Read 748 times Last modified on Monday, 29 August 2016 02:51
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th