ตัวอย่างหน้าปก1. ทส.01 แบบเสนอแนวคิดวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

2. ทส.02 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ทส.03 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษา

4. ทส.04 แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

5. ทส.05 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6. ทส.06 แบบการส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

7. ทส.07 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

8. ทส.08 แบบการส่งวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

9. ทส.09 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ

10. แบบตรวจรูปแบบ

11. ตัวอย่างหน้าปก

12. ตัวอย่างตรวจเครื่องมือ IOC