Super User

Super User

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 (นอกแผน) ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนระดับปริญญาโท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นอกจากนั้น ยังได้เชิญคุณสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ผู้บริหารโรงแรมปัญจดารา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารองค์กรในยุคโควิด-19” และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่า MBA รุ่น 3 มาบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษางานด้านบริหารจัดการภายในประเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

วันนี้ (1 มิถุนายน 2562) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนบุคลากร ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ สร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนในระดับปริญญาโท และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดย ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากนั้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ได้แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ได้แนะนำรายละเอียดหลักสูตร และต่อด้วยการเสวนาของรุ่นพี่บัณฑิตศึกษารุ่นต่างๆ ที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การปรับตัว การบริหารจัดการเวลาเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังประกาศแนบท้าย

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นอกจากการเรียนรู้ในภาคของทฤษฎีให้กับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของระบบการจัดทำบัญชีและจัดทำธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้นำความรู้ความสามารถของตนไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

 

 

 

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการฯ  และมีรองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ  วันที่ 23 ก.ค.59 มีพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จัดกิจกรรม ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา