ข่าวสาร

โครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมที่ 1 การอบรมและฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดอัคคีภัยในตัวอาคาร การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ และได้มีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยบนตัวอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ และจากสถานีดับเพลิงหนองไผ่ล้อม นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/4 และ 3/2 จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

read more

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและการเอาตัวรอดในเหตุอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงในสถานการณ์บนอาคารสูง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและการเอาตัวรอดในเหตุอัคคีภัย และกิจกรรมที่ 3 การซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงในสถานการณ์บนอาคารสูง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม (ลานเฟื่องฟ้า) ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีในชีวิตประจำวัน ทั้งเหตุบนอาคารสูง เหตุในรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน และในครัวเรือน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ **  

read more

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ GREEN UNIVERSITY โดยทราบถึงแนวทางการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน เพราะในยุคปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

read more

โครงการสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนิให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามารถ สามัคคี และพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

read more