ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน download
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน download
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559 download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 download
แบบใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว download
แบบใบลาพักผ่อน download
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน download
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ download
แบบใบลาอุปสมบท download
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร download
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ download
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล download
แบบใบขอยกเลิกวันลา download
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ download
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ download
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ download
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค download
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะบริหารธุรกิจ  อัพเดท download
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานงานสารสนเทศ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อัพเดท download
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง คณะบริหารธุรกิจ download
แบบคำร้องขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  อัพเดท download
คู่มือ
คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ download