LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • คณาจารย์สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรที่ 8 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย/การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 55 times Read more...
 • วันที่ 13 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “Innovation Finance Fair” กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยนางสาววิลัยลักษณ์ สมดี นักศึกษาสาขาการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิภาวดี พรโคกสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด…
  in ข่าวกิจกรรม Read 48 times Read more...
 • วันที่ 12 มีนาคม 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "Innovation Finance Fair" กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเงินและการลงทุน (Financial literacy) โดยมีอาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี กล่าวรายงานการจัดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ จากสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 50 times Read more...
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวพิมลพรรณ มุสิกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวธิดารัตน์ ภูมิสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ และ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 46 times Read more...