คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ต่อยอดความรู้ พัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

2023-09-16T07:43:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ต่อยอดความรู้ พัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ ZAP Business One ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยทีมวิทยากร คุณไชยา นามศักดิ์  (Technical Consultant Manager) คุณหทัยกาญจน์ แฝงศรีคำ (Senior Consultant) และ Miss Doua YANGYUAVANG (Business Analyst) จากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ ZAP Business One ทั้งในแบบของ Technician สำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค และ User สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม การเลือกใช้งานฐานข้อมูล การใช้งานโมดูลต่าง ๆ การจัดการข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงการสำรองฐานข้อมูล (Database Backup) และการนำฐานข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore Database) ซึ่งเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่เทคนิคจะต้องดูแลในการเตรียมระบบฐานข้อมูล สำหรับการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้น ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ