โครงสร้างและกรรมการบริหารงาน

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา  

 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
นางศิริพรรณ สินธุศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
รศ.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ อุปนายกนายกสมาคม
ผศ.นงนุช ศรีสัตตบุตร อุปนายกนายกสมาคม
คุณสุทัศน์ โสภารักษ์ อุปนายกนายกสมาคม
นางสาวอัจฉราวรรณ ท้าวด่อน เลาขานุการ
นางสาวลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
นางปฏิมา ถนิมกาญจน์ เหรัญญิก
นางสาวนวลปรางค์  แจบไธสงค์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวสุมาลี เอกพล ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางชุติมา  หล่อวิริยากุล ปฏิคม
ผศ.พลานุช  คงคา ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวชมนภัส  ฉัตรอุดมตะคุ  ผู้ช่วยปฏิคม
นางปราณี  สกุลลิขเรศสีมา  ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวณพรรณ  สินธุศิริ  ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวแพนศรี  พินปรุ  ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวกุสุมาวดี  คงฤทธิ์  ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวกิตติมา  ทางนะที  ผู้ช่วยปฏิคม 
นางสาวพรสวัสดิ์  สิงห์ยาม  นายทะเบียน
นางสาวบุษบงกช บุญกุศล ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายวิรัตร  บุตรวาปี  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
นางอัมพาพร  ลีลามโนธรรม ผู้ช่วยนายทะเบียน 
นางสมประสงค์ พินเกาะ ประชาสัมพันธ์
นางฐานิต ไตรรัตน์รุ่งเรือง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวพิมพ์ใจ ตระกูลสันติรัตน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางชัญญานุช สุรฉัตร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวสุกานดา กลิ่นขจร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผศ.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ผศ.สมใจ บุญหมื่นไวย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายอดิเรก สุภา กรรมการ

 

 

ลิงค์เว็บสมัครงาน

หางาน