Print

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562

Written by jayday. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562
ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss
หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ ผู้ประสานงาน โทร. 08-6877-4591