Print

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance Power Point

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทในหลักสูตรการอบรมโปรแกรม Microsoft Advance Power Point ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร โดย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน