Print

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่
4 โดยโปรแกรมที่ใช้ประกอบการบรรยายและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรม SPSS โดยได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับการทำงานทั่ว ๆ ไป
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS
สำหรับวิทยากรในการยายนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและขนาดตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการนำโปรแกรม SPSS ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คน