Print

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการทำวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขึ้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AMOS มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน