Print

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษาและฝึกงาน” ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาและฝึกงานในภาคการศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ปุริม หนุนหนัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ให้คำแนะนำเอกสารสำหรับการออกฝึกงาน