Print

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

 

งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา ตัดสินโดยคณาจารย์และนักศึกษา และได้มีการเสวนาประสบการณ์ในการออกสหกิจศึกษา ความสำเร็จในการออกสหกิจศึกษาจากตัวแทนทางอาจารย์ผู้นิเทศและนักศึกษา