Print

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาประสบการณ์การออกฝึกงานในหัวข้อ ความสำเร็จในการออกฝึกงาน จากตัวแทนทางสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศฝึกงาน และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน และมีการนำเสนอโครงการฝึกงานของตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา