Print

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

Written by jayday. Posted in ข่าวกิจกรรม

 

 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และสามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขั้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน