Display #
Title Author Hits
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance Power Point jayday 825
ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา jayday 646
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ jayday 1131
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย jayday 1224
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4 jayday 1050
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ jayday 1152
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ jayday 1379
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ jayday 1721
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5 jayday 1071
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย jayday 1017