Print

บทความโครงการสหกิจศึกษา

Written by jayday. Posted in Basic

บทความสหกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บทความโครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาการเงิน 
ลำดับ บทความ
1 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำการซื้อสลากออมสินดิจิทัลด้วยแอพลิเคชั่น MyMo
ผู้จัดทำ : นางสาวจารุวรรณ สีขาว
ที่ปรึกษา : อาจารย์ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์, อาจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน 
2 ชื่อเรื่อง : คู่มือการแนะนาการใช้บริการ A Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดทำ : นางสาวจีรนันท์ ไขพันดุง
ที่ปรึกษา : อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
3 ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการทางานของโปรแกรมสาเร็จรูป ACC WIN กับโปรแกรมสาเร็จรูป Acumatica The Cloud ERP ของบริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์)
ผู้จัดทำ : นางสาวชนาภา สมพีรพันธุ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
4 ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งานโปรแกรม SAP เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีก่อสร้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตาบลจอหอ 
ผู้จัดทำ : นายทศพร อินทโพธิ์
ที่ปรึกษา : ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์, อาจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
5 ชื่อเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีลูกหนี้การค้า
ผู้จัดทำ : นางสาวณภัสชนก มุ่งมงคล
ที่ปรึกษา : อาจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์
6 ชื่อเรื่อง : แอปพลิเคชั่นขั้นตอนการโอนเงินสวัสดิการและเงินพึงได้อื่นๆ สาหรับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผู้จัดทำ : นางสาวนัทธ์สมน แสงรัตนพงษ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม, อาจารย์กัลยา นารีจันทร์
7 ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดเก็บเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของแผนกสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาประตูชุมพล โดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel)
ผู้จัดทำ : นางสาว ปราชญาพร ไทยภักดี
ที่ปรึกษา : ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
8 ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจและคู่มือในการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป FORMULA ภายในบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดทำ : นายไพบูลย์ หริพงษ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์วรรณุดาร์ เพ็ชรไพโรจน์
9 ชื่อเรื่อง : ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ผู้จัดทำ : นายสุรวงศ์ สุวรรณภา
ที่ปรึกษา : อาจารย์วรรณุดาร์ เพ็ชรไพโรจน์
10 ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ผู้จัดทำ : นางสาวอมรกานต์ ขอช่วยกลาง
ที่ปรึกษา : อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ, อาจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์
 สาขาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 
11 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ : กชพร จงกล่อม
ที่ปรึกษา : ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
12 ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้หลักการไคเซ็นเพื่อลดการเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิตสายไฟประกอบรถยนต์ บริษัทศิริวิทย์ - สแตนเลย์ จำกัด
ผู้จัดทำ : บุญศิริ ชะวาเขียว
ที่ปรึกษา : ดร.ชาตยา นิลพลับ
13 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา บริษัทไทยซัมมิท อีสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ผู้จัดทำ : ปัณณพร ศรีเมือง
ที่ปรึกษา : อาจารย์แพศรี พินปรุ
14 ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้หลักการไคเซ็นเพื่อลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน ณ จุดงานประกอบหลังคารถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ : นายพชรพล สามชม
ที่ปรึกษา : อ.ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
15 ชื่อเรื่อง : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทไทยซัมมิท อีสเทิร์นซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวพรพิมล การพัดชี
ที่ปรึกษา : อาจารย์แพนศรี พินปร
16 ชื่อเรื่อง : การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นงาน บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ : นายอภิสิทธิ์ ถนอมสงวน
ที่ปรึกษา : ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
17 ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการวางผังกระบวนการผลิตไลน์ Cross 5 กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด
ผู้จัดทำ : อารีรัตน์ ใกล้สุข
ที่ปรึกษา : อาจารย์นวินดา ซื่อตรง
18 ชื่อเรื่อง : การลดความสูญเปล่าด้านระยะเวลาในการค้นหาตาแหน่งการจัดเก็บสินค้าสาเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดทำ : อุทุมพร ไกรษา
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
 สาขาการตลาด
19 ชื่อเรื่อง : การตลาดเชิงกิจกรรม : แซ่บ Street จัดจ้านในย่านนี้
ผู้จัดทำ : นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และ นางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก
ที่ปรึกษา : อาจารย์ณพรรณ สินธุศิริ
20 ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท โปรซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวศุภานัน ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และ นางสาวปวีณนุช เตชิตตุลธร
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิภา รัตนจันทร์
21 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
ผู้จัดทำ : กิตติยากรณ์ สุดสาคร
ที่ปรึกษา : พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
22 ชื่อเรื่อง : แผนการดำเนินงานสร้างเนื้อหาบนเพจเฟสบุ๊ค
ผู้จัดทำ : นายเกียรติชัย ใจพุดซา และ นายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ที่ปรึกษา : ผศ.ฉัตรชัย อินทสังข์
23 ชื่อเรื่อง : สรุปการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท เมซโซ่ จำกัด ในชช่วงไตรมาสที่ 3
ผู้จัดทำ : นางสาววริศรา สมพิเศษศักดิ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ปุริม หนุนนัด
24 ชื่อเรื่อง : การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ แอปพลิเคชั่นเก็บแต้ม
ผู้จัดทำ : นายพงศ์ภัค เรียงผา นางสาวพิชญา ชื่นชม
ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
25 ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดโครงการ O2O บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ และ นายธนายุทธ แหตขุนทด
ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร
26 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มการรับรู้บนเพจ สตาร์เวลล์ บาหลี
ผู้จัดทำ : นางสาวสุภาภรณ์ ดู่หมื่นไวย
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
27 ชื่อเรื่อง : การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ลูกค้าเดิมโดยเพิ่มช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์แอด ด้วยกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และสร้างฐานลูกค้าใหม่ บริษัท ฮาบูต้า นครราชสีมา จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวเบญจมาศ พึ่งครบุรี, นางสาวจุไรรัตน์ แซ่เบ้
ที่ปรึกษา : อาจารย์สุพรรณี พรภักดี
 สาขาระบบสารสนเทศ
28 ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ภายในองค์กร
ผู้จัดทำ : นางสาวนันทรัตน์ มูลประจักษ์, นายราเมศวร์ เกลื่อนสันเทียะ, นายชัยนันท์ พึ่งพิมาย
ที่ปรึกษา : ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง, อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ, อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
29 ชื่อเรื่อง : ระบบตรวจสอบสุขภาพสัญญาณทรูวิชั่นส์ภายในองค์กร
ผู้จัดทำ : นางสาวมินตรา พรมเสนสร, นายปรเวศ กุลพฤทธิ์เมธา, นายอานุภาพ จำลองนาค
ที่ปรึกษา : ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง, อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ, อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
30 ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพการพิมพ์ 1995
ผู้จัดทำ : นายพัฒนพงษ์ สุขสวัสดิ์, นางสาวศศิประภา เกิดแสงรัตน์
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย
31 ชื่อเรื่อง : ระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สาหรับผู้บริหารของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
ผู้จัดทำ : นายผาสุข เผือดจันทึก, นายนัทวัฒน์ ตั้งฟุ้งเกียรติ
ที่ปรึกษา : อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
32 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์
ผู้จัดทำ : นางสาวชนากานต์ เฮงตระกูล, นางสาวอุมาภรณ์ เจียนเกาะ, นางสาวศุภานัน ทนงแผลง
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์, นางกิ่งกมล สมิตะสิริ
33 ชื่อเรื่อง : ระบบแจ้งซ่อมและแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น
ผู้จัดทำ : นายวริศ บุญวรสถิต, นายธวัชชัย นาชัยฤทธิ์
ที่ปรึกษา : ดร.วิรัตร บุตรวาปี, ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
34 ชื่อเรื่อง : ระบบจัดการเอกสารภายใน กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (สาขาจอหอ)
ผู้จัดทำ : ปรียานุช แตะจอหอ, ณัฐวดี ปานศรี, น้้าทิพย์ รักพืช
ที่ปรึกษา : อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
35 ชื่อเรื่อง : ระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา
ผู้จัดทำ : นายสุทธินันท์ วงศ์สุทธิรัตน์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.วิรัตน์ บุตรวาปี, อาจารย์ ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
36 ชื่อเรื่อง : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน TND ของที่ทาการในสังกัดสานักงานไปรษณีย์ เขต 3
ผู้จัดทำ : นางสาวศุลีพร แถวจันทึก, นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร, นางสาวสิริมา สมชาติ
ที่ปรึกษา : นางสาวรัตน์ฐพรรัตน์ งามวงศ์, นางสาวเพ็ญสิริ โพริย้า

บทความสหกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บทความโครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สาขาการจัดการ
ลำดับ บทความ
1 ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการขนส่ง กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด-สะพานต่างระดับนครราชสีมาของ หจก.ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์
ผู้จัดทำ : อภิสิทธิ์ จิรเกษมสุข
ที่ปรึกษา : ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
2 ชื่อเรื่อง : โปรแกรมเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารอัตโนมัติ
ผู้จัดทำ : นางสาวศุภาพิชญ์ อินแตง
ที่ปรึกษา : อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
3 ชื่อเรื่อง : การตัดสต๊อกสินค้าและการจัดห้องสต๊อกให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช1
ผู้จัดทำ : นางสาวปิยรัตน์ โคตรสมบัติ
ที่ปรึกษา : อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข
4 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกวัสดุโดยป้ายสีบอกสถานะ
ผู้จัดทำ : นางสาวแพรวพรรณราย พิรารักษ์
ที่ปรึกษา : ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
5 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายพัสดุคงคลังในแผนกคลังวัสดุและพัสดุ (SMS)
ผู้จัดทำ : นายกิติศักดิ์ ดาวเรือง
ที่ปรึกษา : ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
6 ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจนับสินค้า กรณีศึกษาบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด
ผู้จัดทำ : นางสาวนัทธ์ชนัน พวงสิน
ที่ปรึกษา : ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
 สาขาการบัญชี
7 ชื่อเรื่อง : คู่มือการคำนวณต้นทุนการผลิต บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
ผู้จัดทำ : นางสาวศุภาวรรณ อมรโมฬี
ที่ปรึกษา : อาจารย์บุษบงกช บุญกุศล
8 ชื่อเรื่อง : การตั้งหนี้แบบ LIV
ผู้จัดทำ : นายนนทวัฒน์ ไพรเกาะ
ที่ปรึกษา : อาจารย์บุษบงกช บุญกุศล
9 ชื่อเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขาย กรณีขายสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการในเขต EPZ
ผู้จัดทำ : อริสรา กุลศิริ
ที่ปรึกษา : อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
10 ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดทำแบบฟอร์มใบชำระเงินประกันสังคม และจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับสถานประกอบการ
ผู้จัดทำ : กมลวรรณ โอนนอก, มุกดา โชติจันทร์
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์
11 ชื่อเรื่อง : คู่มือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบออนไลน์ของสานักงานพัชรนันท์การบัญชี
ผู้จัดทำ : นางสาวเบญฑิรา บุญหมื่นไวย, นางสาวพัชรียา ดาษงูเหลือม
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
 สาขาระบบสารสนเทศ
12 ชื่อเรื่อง : ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นคลังเวชภัณฑ์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ผู้จัดทำ : พัสสม น้อยหมื่นไวย, ทัตพงศ์ ยุทธอาจ
ที่ปรึกษา : ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง
13 ชื่อเรื่อง : ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแผนก IT โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ผู้จัดทำ : นายภาณุ บารุงจิตต์, นายธนา บุษยะมา
ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์, อาจารย์กิ่งกมล สมิตะสิริ
14 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้จัดทำ : นายวิรุฬห์ สุขเกษม, นางสาวสโรชา วงศิริ, นางสาวถิรดา วิริยพงศ์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท, อาจารย์ศศิวิมล กอบัว
15 ชื่อเรื่อง : ระบบติดตามรถสายขนส่ง
ผู้จัดทำ : วราพร ภูคำศักดิ์, เจนจิรา ลุนศักดิ์, ณัฐวุฒิ สุโทสา
ที่ปรึกษา : อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
16 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการคลังอุปกรณ์แผนกเน็ตเวิร์ค
ผู้จัดทำ : นายพิทยา ลองจำนงค์, นางสาวเปรมกมล ศรีนวลจันทร์
ที่ปรึกษา : อาจารย์ศศิวิมล กอบัว, อาจารย์ปิยรัตน์ งามสนิท