BT Slideshow Pro - модуль joomla Mp3
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวอบรม/สัมมนา/วิชาการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sssหรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ส...
ผลการประเมินการเทียบโอนความรู้กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี A สาขาวิชาการบัญชี B สาขาวิชาการบัญชี C สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบ...
ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มบริหารธุรกิจ
  สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป - update สาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สาขาการตลาด - update ----------------------------------------------------------...
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปรการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียน และนอกแผนการเรียน ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องรายวิชาที่เปิดสอนภาค...
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความร่วมประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความร่วมประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://slc.buulog.com/index.p...
ประกาศผลการเทียบโอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการเทียบโอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 - 2...
ประกาศผลการสอบโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานเทียบโอน 2561
  ประกาศผลการสอบโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานเทียบโอน 2561 วิชา ภาษีอากร 1 (ครั้งที่ 2) วิชา สถิติธุรกิจ (ครั้งที่ 2) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์  วิชา หลักการตลาด  
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance...
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทในหลักสูตรการอบรมโปรแกรม Micro...
ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา
แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา...
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4 โด...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย
แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อา...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า...
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา...
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงาน...
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc....
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (F...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศา...
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ระหว่างวัน...
ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงาน การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...