Hits: 3850

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

พันธกิจ

01 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางวิชาชีพบัญชี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

02 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและบุคลากรด้านการบัญชีที่มีความ รู้ความสามารถและมีคุณธรรม

03 สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าแก่ สังคม

04 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

05 ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

06 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

07 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

01 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาดแรงงาน

02 มีผลงานวิชาการหรืองานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

03 ให้ความร่วมมือและบริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

04 มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

05 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สายผู้สอนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี สายสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี รวมทั้งสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น


กลยุทธ์

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  1. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพบัญชี
  3. พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาชีพบัญชี ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคม
  4. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการฝึกงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
  5. ติดตามและประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต

ด้านการวิจัย

01 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำวิจัยด้านการบัญชี

02 ประสานความร่วมมือในการทำวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

01 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การให้บริการทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชน และสภาวิชาชีพบัญชี

02 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบัญชี ให้แก่บุคคลภายนอก

ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

01 สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

02 สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

01 จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ งาน

02 จัดระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้

03 จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับ สนุน

04 สร้างจิตสำนักให้บุคลากรมีความรักและความรู้สึกเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร