LT News - шаблон joomla Оригами


ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี และเทียบโอน 2 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
สำหรับหลักสูตร 4 ปี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือพาริชยกรรม สำหรับหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
วิชาเอกการจัดการทั่วไป

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 ปี

รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตร : ปริญญาโท 2 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี