LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนรู้จากรายวิชาให้เกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในปัจจุบัน และสามารถแสดงทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดประกวดการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชน โดยโครงการที่ชนะเลิศการประกวดจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการจิ้งหรีดพัฒนาอาชีพ โครงการข้าวโพดมหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ และโครงการตาลสร้างอาชีพ นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมาปรับใช้กับการดำเนินงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากล และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ นอกจากการเรียนรู้ในภาคของทฤษฎีให้กับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของระบบการจัดทำบัญชีและจัดทำธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้นำความรู้ความสามารถของตนไปสู่การพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง รู้ทันมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชีใหม่ เมื่อวันที่เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร เป็นวิทยากรในงาน ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ในวันที่เสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร เป็นวิทยากรในงาน ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เนื้อหาการอบรมเน้นแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 วันที่ 25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559

Page 3 of 3