LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนริศรา เกศนคเรศ คุณวริศรา นาเมืองรักษ์ จากบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และคุณยุพาวดี วรรณเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน NPAEs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ใช้ในปี 2561” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” และหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก กว่า 200 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา หลักวิธีการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธ มารยาทในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความตรงต่อเวลา ความอดทน รู้จักกาลเทศะ ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบโอน) ไปทำกิจกรรมที่วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2561

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้อำนวยการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง” มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมในครั้งนี้

 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 4ในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ณ อาคาร 35 ห้อง 1,000 ที่นั่ง เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเกียรติจากคุณมงคล สิริสุต ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมฟังการบรรยาย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าศึกษาดูงานที่สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี โดยมีอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้การต้อนรับ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้นักศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 คน

Page 2 of 3