LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 และ 3 คอยให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์งานจริงได้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 สัญญาเช่าตาม NPAEs และสัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม JUBILI (โปรแกรมงานขายหน้าร้าน) โดยวิทยากร คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด และคุณยุทธนา วิชาฮาด ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ประจำสาขาการเงิน และอาจารย์นิลุบล ด้วงนิล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 7 ผลงาน และรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์) จำนวน 5 ผลงาน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแข่งขันจะมีการกำหนดรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ของแต่ละสาขา และมีของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทำแบบทดสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรศรี เวศสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบของรางวัลที่ระลึก และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว นักศึกษายังได้รับความรู้จากคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาการบัญชี ต่อคณะบริหารธุรกิจ และต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการบัญชีในเบื้องต้น มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเรียน และการได้ทำงานตามแบบที่ตัวเองชอบ ได้ทำงานตามสายที่เรียนมา พร้อมกับนำเสนอวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการเรียนในสาขาการบัญชีจากนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 5 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 100 คน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน  นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง จริงใจ เรียนรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังและสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง จิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ  และในการดำเนินชีวิตในสังคม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนั้น ได้พัฒนานักศึกษาโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกพัฒนาสติให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ หลักการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักธรรมะ ความมีน้ำใจ การเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน โดยกิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การไหว้พระ สวดมนต์ การฟังธรรมะ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ และหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การชมวิการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคและ รับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล) พิธีระลึกคุณบิดา-มารดา-ผู้มีพระคุณ โดยมีผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างกัน กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม และกิจกรรมถ่ายทอด นำเสอนผลจากการระดมความรู้และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

Page 1 of 3