LT News - шаблон joomla Оригами

25 October

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Written by 

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ประจำสาขาการเงิน และอาจารย์นิลุบล ด้วงนิล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 7 ผลงาน และรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์) จำนวน 5 ผลงาน

Read 537 times Last modified on Monday, 27 April 2020 07:46
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th