LT News - шаблон joomla Оригами

08 August

โครงการ Business Challenges

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแข่งขันจะมีการกำหนดรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ของแต่ละสาขา และมีของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทำแบบทดสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรศรี เวศสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบของรางวัลที่ระลึก และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว นักศึกษายังได้รับความรู้จากคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

Read 1079 times Last modified on Monday, 27 April 2020 07:50
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th