ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส และพระมหา ดร.ศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู จากทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ คนดีมีศีลธรรม ระเบียบวินัย กตัญญูรู้คุณ การใช้ชีวิตในสังคม และการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาจากสาขาอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ มทร.อีสาน รวมกว่า 1,000 คน เข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้