แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหารสำนักข่าว The Standard ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มองผู้นำจำเป็นบทเรียน” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการมากกว่า 130 คน