แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูปฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ