แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ การถ่ายทอดการให้คำปรึกษา อารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น