ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 0-4423-3606 โทรสาร 0-4423-3076