งานประเมิน 7ส
สรุปคะแนน 7ส ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561