LT News - шаблон joomla Оригами


สาขาวิชาการตลาด มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ (2 หลักสูตร)

 

01 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (Diploma in Marketing)

ชื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการตลาด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.สายบริหารธุรกิจทุกสาขา (หลักสูตร ปวส. 2 ปี)

02 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(Bachelor of Business Administration: Program in Marketing) B.B.A (Marketing )

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด), บธ.บ.(การตลาด)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ทุกสาขา (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. สายบริหารธุรกิจ (หลักสูตร เทียบโอน 2 ปี)