LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2020 ณ สถาบันชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมหมูล่ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวนนทิชา สุดวิไสย นางสาวสุวนันท์ ศรีสุข นางสาวศริณญา กรึมกระโทก นางสาวปพิชญา บุญตาม และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching 2…
  in ข่าวกิจกรรม Read 702 times
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา…
  in ข่าวกิจกรรม Read 746 times Read more...
 • สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางการตลาด เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด "แผนการตลาดประกันภัยรถยนต์" มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ทีม One Night Miracle ประกอบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์…
  in ข่าวกิจกรรม Read 1364 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ "ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ" ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์…
  in ข่าวกิจกรรม Read 973 times Read more...