Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สาขาวิชาการตลาด ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางการตลาด ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ด้านการตลาด ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยากรโดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ และ คุณอัฉราพร ลือวณิชย์พันธ์
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 303 times
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 235 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “อัพ VALUE สู่การเรียน (Marketing 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน อาษานอก คุณไกรลาศ แสดกระโทก และคุณนัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้…
  in ข่าวกิจกรรม Read 236 times Read more...
 • สืบเนื่องจาก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีขาว บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” โดยคุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทางสาขาวิชาการตลาด จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายปองสุข โตระพิมาย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 245 times
 • สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีเขียว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) กรรมการผู้จัดการบริษัท…
  in ข่าวกิจกรรม Read 232 times Read more...
 • สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านแก่นักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด 2…
  in ข่าวกิจกรรม Read 339 times Read more...