LT News - шаблон joomla Оригами


สาขาวิชาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ (2 หลักสูตร)

 

01 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ),บธ.บ.(การจัดการ) (Bachelor of Business Administrator: Program in Management) B.B.A(Management)


1.1 การจัดการทั่วไป
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ทุกสาขา (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)

1.2 การจัดการอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ทุกสาขา (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (หลักสูตร เทียบโอน 2 ปี)

1.3 การจัดการโลจิสติกส์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ทุกสาขา (หลักสูตร ป.ตรี 4 ปี)

 

02 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administrator) M.B.A.

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา (หลักสูตร ป.โท 2 ปี)