Hits: 2950

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 1 ชั้น 4 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 - 233075 ต่อ 3630 - 3 , 3694 - 5