LT News - шаблон joomla Оригами

05 March

โครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2”

Written by 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา และได้รับเกียรติจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณวรัญญา นาคดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันการนำเสนอผลงาน โดยผลการแข่งขันในการนำเสนอผลงานโครงงาน ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 สาขาวิชาการตลาด รางวัลที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลที่ 3 สาขาวิชาการเงิน รางวัลชมเชย สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลโปสเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ
Read 1629 times Last modified on Tuesday, 05 March 2019 10:30
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th