LT News - шаблон joomla Оригами

04 June

พิธีมอบเงินรางวัล โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560

Written by 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการดังกล่าว จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณธนาคารฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และในส่วนของการมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ เวชกุลธำรง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักเขตพื้นที่นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์นวินดา ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ โดยนางสาวณัฐธิดา เกตุมณี ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 550,000 บาท
Read 1254 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th