Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 460 times
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาการอบรม ศึกษาแนวโน้มและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สามารถนำเครื่องมือคุณภาพมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม แนวทางการป้องกันเชิงระบบที่สามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดปัญหาในภาคอุตสาหกรรมจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เครื่องมือในระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและเหมาะกับการนำมาใช้งานจริง ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โมเดลต้นแบบการสิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์ วิทยากรฝึกอบรม ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ และอาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน้ตบุ๊กมาด้วย…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 492 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี การดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 59 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 โลจิสติกส์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี…
  in ข่าวกิจกรรม Read 62 times Read more...
 • สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 โดยสาขาฯ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS…
  in ข่าวกิจกรรม Read 76 times Read more...
 • กิจกรรม Management Day
  กิจกรรม Management Day Wednesday, 13 March 2019
  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม Management Day New Entrepreneur Creations เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ทัศนคติ จากการรับฟังแนวคิดคนสำเร็จ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดีได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดีที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์อัมพาพร…
  in ข่าวกิจกรรม Read 176 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา…
  in ข่าวกิจกรรม Read 253 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish…
  in ข่าวกิจกรรม Read 507 times Read more...