Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 20 times
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาการอบรม ศึกษาแนวโน้มและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สามารถนำเครื่องมือคุณภาพมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม แนวทางการป้องกันเชิงระบบที่สามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดปัญหาในภาคอุตสาหกรรมจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เครื่องมือในระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและเหมาะกับการนำมาใช้งานจริง ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โมเดลต้นแบบการสิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์ วิทยากรฝึกอบรม ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ และอาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน้ตบุ๊กมาด้วย…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 65 times

ข่าวกิจกรรม

 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “ธุรกิจ สังคม ชุมชน กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการ” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในยุคโลกาภิวัตน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่…
  in ข่าวกิจกรรม Read 9 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในตำแหน่งงานโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 200…
  in ข่าวกิจกรรม Read 28 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่เรียนใหม่ พร้อมทั้งให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้มีการอบรมในรายวิชาหลักของสาขาวิชาการจัดการ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านวิชาต่างๆ และสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและการประกอบธุรกิจ
  in ข่าวกิจกรรม Read 92 times Read more...
 • ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ให้เกียรติเปิดงาน Goodbye Senior สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคาร 35 เป็นงานที่น้องๆ ในสาขาวิชาฯ จัดเลี้ยงอำลารุ่นพี่ที่จะจบการศึกษาในปี 2559 นี้ มีธีมงาน Black to School บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น
  in ข่าวกิจกรรม Read 98 times Read more...
 • เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ได้จัดพิธีมุทิตาจิตต่อคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ โดยได้นำบายศรีพร้อมพวงมาลัยมาแสดงความเคารพและขอบคุณคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และแนะแนวทางที่ดีให้กับลูกศิษย์เสมอมา ในโอกาสนี้นักศึกษาได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมของสาขาวิชาการจัดการ เป็นจำนวนเงิน 10,160 บาท
  in ข่าวกิจกรรม Read 100 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปลุกทักษะ ปลูกปัญญา 21th Century Camp ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 73 times Read more...