Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 347 times
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาการอบรม ศึกษาแนวโน้มและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สามารถนำเครื่องมือคุณภาพมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม แนวทางการป้องกันเชิงระบบที่สามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดปัญหาในภาคอุตสาหกรรมจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เครื่องมือในระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและเหมาะกับการนำมาใช้งานจริง ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาและรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โมเดลต้นแบบการสิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ประโยชน์ วิทยากรฝึกอบรม ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ และอาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมโน้ตบุ๊กมาด้วย…
  in ข่าวประชาสัมพันธ์ Read 388 times

ข่าวกิจกรรม

 • กิจกรรม Management Day
  กิจกรรม Management Day Wednesday, 13 March 2019
  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม Management Day New Entrepreneur Creations เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ทัศนคติ จากการรับฟังแนวคิดคนสำเร็จ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดีได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดีที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์อัมพาพร…
  in ข่าวกิจกรรม Read 40 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา…
  in ข่าวกิจกรรม Read 51 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish…
  in ข่าวกิจกรรม Read 342 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ได้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน
  in ข่าวกิจกรรม Read 317 times Read more...
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 296 times Read more...
 • สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ได้นำคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตร Bachelor of Business (Food Business Management) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 495 times Read more...