บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา

ภาพกิจกรรม

{AG}sport{/AG}