LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม และโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเครือข่าย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องโดยมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างสถาบันร่วมแข่งขัน และให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูปฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 37-401 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพทางการเงินและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตยุคประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรินทร์ แซ่แต้ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพการเงิน” มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการเงิน จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สารเสพติดในสถานศึกษา” มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวน 350 คน

 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มีผู้ลงสมัครเพื่อรับการคัดเลือก 2 คน นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนายพงศกร โพธิ์นอก นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในลักษณะโปสเตอร์และการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาจำนวน 142 ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมทั้งเป็นเวทีฝึกการนำเสนอผลงานให้นักศึกษาได้พัฒนาได้เพิ่มขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวด มีดังนี้ สาขาวิชาการจัดการ เรื่องการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยประยุกต์ใช้ e-Document สาขาวิชาการเงิน เรื่องการจัดทำทะเบียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่และส่วนราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เรื่องระบบแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที และสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจสินค้าและบริการของกิจการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า โดยนิมนต์พระจำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ มาทำพิธีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนา Windows Application ด้วยโปรแกรม Visual Basic.NET 2017 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร. ประชาสันต์ แว่นไธสง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารร่วมใจ ทำความดีถวายแผ่นดิน ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับการบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และมีกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Recycle ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ สร้างสีสรรและเป็นการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอีกด้วย