LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาประสบการณ์การออกฝึกงานในหัวข้อ ความสำเร็จในการออกฝึกงาน จากตัวแทนทางสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศฝึกงาน และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน และมีการนำเสนอโครงการฝึกงานของตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา

 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และสามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขั้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 4 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีการประกวดการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP และการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ณัฏฐริกา กงสะกุ คุณกุลศักดิ์ สิเนรุราช อาจารย์กานต์ สุรนันท์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หรือ IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสายด่วน 1368
URL: http://www.ipidecenter.com
FB: ipidecenter

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงสู่อ้อมกอดแคแสด-สำเภาฟ้า กิจกรรมที่ 2 การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกิจกรรม มีการเข้าร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจประมาณ 1,500 คน มีการส่งผู้เข้าประกวดมาชิงชัยในการประกวดจากทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบวัฒนธรรมอีสาน สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผลการตัดสิน ดาวและเดือน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ดาวเทียม ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้รับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน แผนการพัฒนาการศึกษา แนะนำบุคลากรในคณะ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และตอบคำถามต่างๆ จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และผู้ปกครองอีกด้วย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail :

โครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งที่ 3 จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า

โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-538-0057 ต่อ 103 หรือ 095-2525-301

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/nigeSNKemwpPx4fw1

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.ac/endeavour

Page 6 of 8