LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยได้มีการจัดให้มีการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 และการเสวนาสหกิจศึกษากับการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถานประกอบการ คุณอรวรรณ์ กรีพิมาย จากบริษัท ซีเอฟพี จำกัด และคุณสุภาวรรณ์ จันทร์แดง หัวหน้าฝ่าย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และตัวแทนนักศึกษา 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ น่วมกลาง และนางสาวพิมตะวัน แก้วสูงเนิน ร่วมเสวนาในการไปสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันมาฆะบูชา โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดพระนารายณ์ วัดสุทธจินดา วัดพายัพ และวัดอีสาน เพื่อให้เยาวชนระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินและอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้อำนวยการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง” มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมในครั้งนี้

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professionals Examination : ITPE Conferring Ceremony) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในงาน NAC2018 การประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 14

 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีเขียว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ แอนด์ เจ บิ้วตี้โปรดักส์ จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมี ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในโครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาจารย์กรณ์กรวีร์ ช่างคิด และอาจารย์วนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ฝ่ายบริหารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และจริยธรรมนักวิจัยด้านระบบสารสนเทศ” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานผู้อำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายงานต่างๆ โดยได้แบ่งกลุ่มสายงานออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มงานฝ่ายบริการ กลุ่มงานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานฝ่ายวิชาการและวิจัย และกลุ่มงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานของตน และนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในสายงานของตนและหน่วยงานต่อไป

 

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านแก่นักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด 2 รายการ ดังนี้ คือ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาด IMC Plan By Queneo Clinic (ไอเอมซี แพลน บาย คิวนีโอ คลินิค) ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และกิ๊ฟวอยเชอร์กว่า 30,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คิวนีโอ คลินิค สาขาสุรนารายณ์ คลินิคเวชกรรม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อีกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคุณเน ทิฆัมพร “Let me In Thailand” ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซั่น 2 และคุณโอ๊ด MISS BBC WORLD 2018 เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมที่ 2 คือ การประกวดโปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “Marketing 4.0” มาร์เก็ตติ้ง 4.0 ชิงทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายชิม ช๊อป ชิล ก่อนที่ปิดภาคการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยอาจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงด้านการตลาด และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดในระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ให้แก่นักศึกษา สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ CEO บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดข้ามชาติ ที่ปรึกษาและการวิจัยตลาดบริษัทชั้นนำในประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Sexy Power of Branding” และคุณอัฉราพร ลือวณิชย์พันธ์ Assistant Vice President, Brand Management บริษัท เอสบี ดีไซนด์สแควร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ปั้น brand ธรรมดาโลกไม่จำ” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยกับบัณฑิตไทยในยุค 4.0” โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาจากสถาบันภายนอกที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เข้าฟังการบรรยายกว่า 100 คน หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มในการนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation โดยได้จัดกลุ่มการนำเสนอผลงานไว้จำนวน 4 กลุ่มแบ่งเป็น 4 ห้อง และกลุ่มการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation 1 ห้อง มีนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รวมทั้งสิ้น 73 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภท Oral 45 ผลงาน และประเภท Poster 28 ผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้เป็นที่รู้จักสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอก