LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หรือ IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสายด่วน 1368
URL: http://www.ipidecenter.com
FB: ipidecenter

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงสู่อ้อมกอดแคแสด-สำเภาฟ้า กิจกรรมที่ 2 การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกิจกรรม มีการเข้าร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจประมาณ 1,500 คน มีการส่งผู้เข้าประกวดมาชิงชัยในการประกวดจากทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบวัฒนธรรมอีสาน สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผลการตัดสิน ดาวและเดือน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ดาวเทียม ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้รับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน แผนการพัฒนาการศึกษา แนะนำบุคลากรในคณะ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และตอบคำถามต่างๆ จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และผู้ปกครองอีกด้วย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail :

โครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งที่ 3 จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า

โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-538-0057 ต่อ 103 หรือ 095-2525-301

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/nigeSNKemwpPx4fw1

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.ac/endeavour

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับนักศึกษายุค Generation Z เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับนักศึกษายุค Generation Z และเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริการแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีลักษณะของการจัดและดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยกับงานวิจัย 4.0” โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 2) การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งห้องการแข่งขันทั้งหมด 4 ห้อง ห้อง 01206 เป็นการแข่งขันประกวดโปสเตอร์ มีจำนวน 11 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ดร.ระบิล พ้นภัย และอาจารย์ชาตยา นิลพลับ ห้อง 01901, 01706 และห้อง 01201 เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย มีจำนวนทั้งหมด 31 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 151 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.เดชอนันต์ บังกิโล จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.ธกานต์ ชาติวงค์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปลุกทักษะ ปลูกปัญญา 21th Century Camp ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนำปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

Page 5 of 7