LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกดาวเรืองในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาประสบการณ์การออกฝึกงานในหัวข้อ ความสำเร็จในการออกฝึกงาน จากตัวแทนทางสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศฝึกงาน และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน และมีการนำเสนอโครงการฝึกงานของตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา

 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และสามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขั้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 4 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีการประกวดการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP และการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ณัฏฐริกา กงสะกุ คุณกุลศักดิ์ สิเนรุราช อาจารย์กานต์ สุรนันท์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงสู่อ้อมกอดแคแสด-สำเภาฟ้า กิจกรรมที่ 2 การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกิจกรรม มีการเข้าร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจประมาณ 1,500 คน มีการส่งผู้เข้าประกวดมาชิงชัยในการประกวดจากทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบวัฒนธรรมอีสาน สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผลการตัดสิน ดาวและเดือน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ดาวเทียม ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้รับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน แผนการพัฒนาการศึกษา แนะนำบุคลากรในคณะ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และตอบคำถามต่างๆ จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และผู้ปกครองอีกด้วย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail :

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับนักศึกษายุค Generation Z เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับนักศึกษายุค Generation Z และเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริการแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม