LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ประจำสาขาการเงิน และอาจารย์นิลุบล ด้วงนิล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 7 ผลงาน และรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์) จำนวน 5 ผลงาน

สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกว่า 200 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดูแล และบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานไอทีสากล ร่วมกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทตน์ สาขาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software and Applications)​ อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301, 302 และ 312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวิทยากรจากบริษัทได้จำนวน 3 ท่าน ได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนกว่า 120 คน และได้ทำการสอบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า 1 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย 4 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากการทดสอบในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 “โครงการ MMTh Talent Internship Program 2019” ณ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI คลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายพชรพล สามชม นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัล The Best Achievement Award (Developing and Management Product Cars. - Kaizen Transfer Rack Roof Panel) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Morikazu Chokki ตำแหน่ง President & CEO มอบรางวัล และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ Electronic Vehicle กับผู้บริหารบริษัท และคณบดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้นรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะฯได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินโครงการได้มีการจัดอบรมในการเขียนแผน ปรับปรุง ทบทวน KPI ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การคิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการคิดวิเคราะห์ SWOT การกำหนดค่านิยมและสมรรถนะหลักคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 46 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดงานเปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ Open House ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport การประกวดการแต่งกายคอสเพลย์ การแข่งขัน Pretty Money Expo มีการแจกของรางวัลและของที่ระลึกให้กับนักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าร่วมงาน และยังมีโควต้าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อ ซึ่งทางคณะฯ ได้เปิดรับสมัครภายในงานนี้ด้วย มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นทั้งทางด้านคุณธรรมที่มีในตนเองและสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนและสนองนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมและก้าวไปเป็นคนที่ดีของสังคม ให้นักศึกษาเกิดพลังร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตสำนึกที่จะทำความดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคติดเห็น เป็นต้น

ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย