LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตร ให้แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษา แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้เชิญอาจารย์กิตติมา ทางนะที ร่วมบรรยายในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั่งนักศึกษายังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในการทำงานของตนเองอีกด้วย

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการห้องเรียนนอกสถานที่ศึกษาโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน โดยคณาจารย์สาขาวิชาการเงินได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตเหรียญกษาปณ์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมเต่าทะเลภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ Business Challenges ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของนักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขันในการนำเสนองานของกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 2 การจัดการเครือข่ายภายในองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร กิจการเจริญ ผู้จัดการเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณสมิทธ์ ณ นคร ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการเงินเปลี่ยนโลก “Financial change the world” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตการลงทุนและการทำงานในอนาคต ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชยุต ปริญญานุกูล นักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ ระดับ 1 สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) บรรยายในหัวข้อ เทคนิคพิชิต IC License ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) บรรยายในหัวข้อ Security ecosystem development และศิษย์เก่ารุ่นพี่สาขาวิชาการเงิน บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพ มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวน 224 คน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา และได้รับเกียรติจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณวรัญญา นาคดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันการนำเสนอผลงาน โดยผลการแข่งขันในการนำเสนอผลงานโครงงาน ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 สาขาวิชาการตลาด รางวัลที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลที่ 3 สาขาวิชาการเงิน รางวัลชมเชย สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลโปสเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ ในหัวข้อการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Oracle ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพันธ์ อัครเลิศรัญกร คุณปริษา ยิ่งธนดำรง และคุณวารุณี บ่อแก้ว จากบริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน