LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (195)

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “โคราชเมืองแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณชัชวาลย์ วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณปรีชา สุขสา ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งในการเสวนาได้พูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก กว่า 400 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและการเอาตัวรอดในเหตุอัคคีภัย และกิจกรรมที่ 3 การซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงในสถานการณ์บนอาคารสูง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม (ลานเฟื่องฟ้า) ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีในชีวิตประจำวัน ทั้งเหตุบนอาคารสูง เหตุในรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน และในครัวเรือน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ GREEN UNIVERSITY โดยทราบถึงแนวทางการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน เพราะในยุคปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องด้วย การจัดกิจกรรม “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” เป็นโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ’ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาดในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และจัดกิจกรรมภายในสถาบันของตนเองในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560แล้วนั้น ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมจัดกิจกรรม Part Event Day ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมผ่านเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม และทีมที่เข้ารอบและได้จัดกิจกรรมในสถาบันของตนเองมี จำนวน 2 ทีม คือ 1) ทีม LUCIANO 2) ทีม MK FIGHTER

ผลการแข่งขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คือ ทีม MK FIGHTER จากสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยพิธีเปิดในวันแรกของโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ปรับทิศ 9 มทร. สู่การศึกษารองรับยุคไทยแลนด์ 4.0” หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ได้เดินทางไปยังลานเฟื่องฟ้า บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจนครบทุกบูธ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำการเขียนแผนธุรกิจตามแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยใช้ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของโครงการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการจัดบูธแสดงผลงาน ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01602 และแสดงผลงานบริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาภายในระยะเวลา 1 วัน กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา จัดขึ้นที่ห้อง 01803 และแสดงผลงาน ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 8 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำเสนอผลงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ และกิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้นที่ห้อง 805 เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์นำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันสุดท้ายของโครงการฯ เป็นการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันของแต่ละกิจกรรม และสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบโล่โครงการฯ เพื่อส่งต่อให้กับ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป

 

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้  ที่นี่

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “KFC Community Hero” เป็นตัวจริงเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ในหัวข้อ “โครงการมหัศจรรย์กบทำเงิน” ประกอบด้วย นางสาววชิรญาร์ แสงจันทร์ นางสาวสกุลรัตน์ แก้วจันทึก นางสาวลลิตา รุ่งเรือง และนางสาวอริศรา แฉกพิมาย ผลการประกวด ทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

 

 

  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน "เพิ่มศักยภาพในการทำงานและประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนาทักษะวิชาชีพและพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ซึ่งผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีสุดท้าย โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560 และรอบที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560