LT News - шаблон joomla Оригами

25 June

ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะออกสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าฟังบรรยายจำนวน 140 คน

Read 387 times Last modified on Tuesday, 25 June 2019 03:50
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th