LT News - шаблон joomla Оригами

17 June

โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

Read 212 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th